Politikker

Nedenfor finder du en oversigt over politikker på Skolen ved Søen.

 • Politik vedr. alkohol og narkotiske stoffer på Skolen ved Søen

  Vi skal som skole- og dagbehandlingstilbud for børn og unge i udsatte positioner være meget opmærksomme på elevernes forbrug af alkohol og narkotiske stoffer. Da vi også forestår familiebehandling i de fleste elevers forløb på Skolen ved Søen, omfatter nedenstående også forældre til elever på skolen.

  Et godt skole- og børne-/ungeliv og et givtigt behandlingsforløb på Skolen ved Søen går ikke godt hånd i hånd med indtagelse af alkohol og stoffer. Personer, der er påvirkede af alkohol eller stoffer hører ikke til på skolen og i behandlingsforløbene.

  Børn og unge kan mene, de på et tidspunkt skal begynde at eksperimentere med indtagelse af alkohol, men skolen lægger meget skarp afstand til, at dette hører til i et sundt og udviklende børne- eller ungdomsliv.

  Skolens personale har underretningspligt, når vi ser, hører eller observerer forhold i vores elevers liv, der bekymrer, og som påvirker den pågældende elevs udvikling og trivsel i negativ retning. Et forbrug af alkohol eller narkotiske stoffer i en for tidlig alder er et sådant bekymrende forhold og bør altid give anledning til videre tiltag. Forældres brug af alkohol og/eller narkotiske stoffer vedrører også elevernes samlede udvikling, og skolens personale vil dermed også reagere på observationer, der peger på, at forældre har et bekymrende forbrug af alkohol eller et forbrug af narkotiske stoffer. I begge tilfælde er det procedure, at skolens personale taler med forældrene om observationerne og orienterer de sociale myndigheder om det observerede.

  Regler for elever og forældre på Skolen ved Søen vedrørende alkohol og narkotiske stoffer

  • Det er helt og aldeles forbudt for skolens elever og forældre at indtage alkohol eller narkotiske stoffer på Skolen ved Søen og på skolens område.
  • Det er ikke tilladt for Skolen ved Søens elever og forældre at medbringe alkohol eller narkotiske stoffer på skolen.

  Hvad sker der, hvis reglerne/procedurerne ikke følges:

  Ad. 1: Hvis en elev drikker alkohol i skoletiden, vil vi kontakte den pågældende elevs forældre og aftale en indsats omkring problemet sammen med forældrene.

  Eleven må ikke komme på skolen igen, før han/hun er ædru.

  Vi vil samtidig underrette de sociale myndigheder om det, vi har observeret samt om den indsatsplan, der er aftalt med forældrene.

  Hvis en elev tager narkotiske stoffer i skoletiden, kontaktes den pågældende elevs forældre, politiet og de sociale myndigheder.

  De narkotiske stoffer overdrages til politiet.

  Der lægges i samarbejde med de sociale myndigheder og elevens forældre en akut indsatsplan i forhold til elevens forbrug af narkotiske stoffer.

  Eleven må ikke komme på skolen igen, før han/hun er stoffri.

  Hvis en forælder indtager alkohol eller narkotiske stoffer på skolens område, bortvises vedkommende øjeblikkeligt, og de sociale myndigheder orienteres efterfølgende.

  Ad. 2: Hvis en elev medbringer alkohol på skolen uagtet hensigten hermed, inddrages disse af personalet og opbevares på skolelederens kontor.

  Forældrene orienteres om, at eleven har medbragt alkohol på skolen, og at dette er inddraget.

  Elevens forældre må selv hente alkoholen samme dag, hvorefter den ellers bortskaffes af skolen.

  Hvis en elev medbringer narkotiske stoffer på skolen, kontaktes den pågældende elevs forældre, politiet og de sociale myndigheder.

  De narkotiske stoffer overdrages til politiet.

  Der lægges i samarbejde med de sociale myndigheder og elevens forældre en akut indsatsplan i forhold til elevens omgang med narkotiske stoffer.

  Hvis en forælder medbringer alkohol på skolen, bliver forælderen bedt om at opbevare dette uden for skolens område og bydes velkommen igen uden alkohol.

    

  Hvis en forælder medbringer narkotiske stoffer på skolen, kontaktes politiet og de sociale myndigheder, som håndterer det videre forløb.

 • Politik vedr. elevers mobiltelefoner på Skolen ved Søen

  Mobiltelefoner er et kommunikationsredskab og en underholdningskilde for rigtig mange mennesker i dag – både for børn, unge og voksne. Børn og unge er i sagens natur stadig i gang med at udvikle deres egen kontrol over deres opmærksomhed, vedholdenhed, fokus og koncentration. Disse er vigtige for at klare sig godt i skolen. Mobiltelefoner og de muligheder de tilbyder for konstant at være i kontakt med omverdenen gennem de sociale medier og for konstant at kunne opsøge underholdning gennem spil og videoer, udfordrer børns og unges selvkontrol i forhold til fokus og koncentration i skoletiden. Derfor hører mobiltelefoner ikke til i forbindelse med undervisnings- og behandlingsforløb, som de foregår på Skolen ved Søen.

  Regler for elever på Skolen ved Søen vedrørende mobiltelefoner:

  • Elever må ikke have deres egne mobiltelefoner på sig i løbet af skoledagen.
  • Hvis elever har deres mobiltelefon med i skole, afleveres denne til personalet ved skoledagens start kl. 8.15 og eleven får den tilbage ved skoledagens afslutning.

  Hvad sker der, hvis reglerne/procedurerne ikke følges:

  Hvis en elev ikke vil aflevere sin telefon ved skoledagens start, følges nedenstående plan:

  • Personalet orienterer eleven om, at mobiltelefonen skal afleveres, og at den ikke kan medbringes dagen efter, hvis den ikke afleveres.
  • Forældrene orienteres og beholder telefonen hjemme.
  • Hvis ikke forældrene kan beholde telefonen hjemme på dagen, meddeler forældrene dette til personalet.

  Undtagelser fra reglerne:

  Undtagelser fra reglerne er, når teamets personale beslutter, mobiltelefoner kan håndteres og er nødvendige for eleverne ved ture ud af huset eller ved andre særlige lejligheder.

  Der kan i enkelte tilfælde være pædagogiske begrundelser for, at en elev har sin telefon på sig i løbet af skoledagen. Dette vil i så tilfælde være aftalt med forældre og øvrigt personale.

 • Politik vedr. rygning på Skolen ved Søen

  Vi skal som skole inspirere til og så vidt muligt sikre, at eleverne på skolen ikke udsætter sig selv for noget, der kan være farligt for dem. Almindelige cigaretter og e-cigaretter er farlige for sundheden og særligt for børn/unge, der stadig vokser og udvikler sig. Derfor gælder nedenstående regler for elever på Skolen ved Søen vedr. rygning og anvendelse af e-cigaretter. For personale ansat ved Skolen ved Søen under Ringe Kost- og Realskole gælder de i personalehåndbogen beskrevne regler vedr. rygning.

  Regler for elever på Skolen ved Søen vedrørende rygning

  • Det er helt og aldeles forbudt for elever at ryge på Skolen ved Søen og på skolens område. Denne regel gælder både almindelige cigaretter og e-cigaretter.
  • Det er ikke tilladt for Skolen ved Søens elever at medbringe cigaretter eller e-cigaret på skolen.

  Hvad sker der, hvis reglerne/procedurerne ikke følges:

  Ad. 1: Hvis vi tager nogle af vores elever i at ryge i skoletiden, vil vi kontakte den pågældende elevs forældre og aftale en indsats omkring problemet sammen med forældrene.

  Vi vil samtidig indskærpe over for eleven, at det ikke må gentage sig. Eleven får således en advarsel, og hvis eleven vælger at ryge på skolens område igen, indkaldes eleven til samtale på skolen sammen med elevens forældre.

  Ad. 2: Hvis en elev har cigaretter eller e-cigaret med på skolen, inddrages disse af personalet og opbevares på skolelederens kontor.

  Forældrene orienteres om, at eleven har medbragt cigaretter/e-cigaret på skolen, og at disse/denne er inddraget.

  Eleven kan efter aftale med dennes forældre få de inddragede cigaretter/e-cigaretten med sig hjem igen ved skoledagens afslutning.

  Her er god viden at hente om rygning og børn/unge

  Snak med barnet/den unge om rygning – find inspiration her

  Her er god viden om e-cigaretter

 • Politik vedr. elevers brug af sociale medier på Skolen ved Søen

  Formål med politikken

  Skolen ved Søens politik vedr. elevers brug af sociale medier skal sikre, at medarbejdere, elever og forældre ved, hvordan skolen forholder sig til elevers og medarbejderes brug af sociale medier, samt hvilke handleforpligtelser og -muligheder, der er i de tilfælde, hvor det skønnes hensigtsmæssigt eller nødvendigt at handle.

  Indledning

  De sociale medier er en integreret og naturlig del af børns og unges sociale liv, og de kommunikerer med hinanden, samt opbygger, udvikler og vedligeholder relationer gennem de sociale medier.

  Børn og unge får også gennem de sociale medier en stor del af deres umiddelbare viden om deres omverden uden for familien og skolens fysiske lokaler.

  Børn og unge bruger tillige de sociale medier til at fremstille og eksperimentere med forskellige versioner af deres egen identitet, mens de er i gang med at udvikle deres syn på dem selv og øver sig i at se sig selv med andres øjne.

  De sociale medier er en vigtig del af livet for børn og unge, og det anerkender vi. Samtidig har vi en forpligtelse til at hjælpe eleverne med at placere de sociale medier i relevante kontekster, bruge dem konstruktivt og have en kritisk forholden sig til de sociale kontakter, der kan skabes, den viden, der kan findes, og de selvbilleder, der kan lægges til skue for andre, via de sociale medier.

  Ukritisk eller grænsesøgende adfærd på de sociale medier kan føre til, at børn og unge kommer til at stå i situationer, de ikke kan håndtere, at de lider psykisk overlast, eller at de ligefrem traumatiseres.

  Hensigtsmæssig adfærd på de sociale medier kan gøre det til gode redskaber til at opbygge, udvikle og vedligeholde relationer til andre børn/unge, eksperimentere med sin egen identitet, mens den er under udvikling, få indblik i omverdenen, osv.

  Skolens rolle i forhold til elevers brug af sociale medier

  Det er vigtigt, at vi som skole- og dagbehandlingstilbud støtter udviklingen af de kompetencer, børn og unge skal besidde for at få det godt med sig selv og andre på de sociale medier; såvel som udviklingen af den viden, der skal gøre dem i stand til at sortere mellem brugbar og god information hentet på de sociale medier, og information, der virker modsat.

  Det er vigtigt, at vi som dagbehandlingstilbud med familiebehandling støtter forældrenes udvikling af deres kompetencer til at håndtere deres børns gøren og laden på de sociale medier.

  Når man er elev på Skolen ved Søen, er éns brug af de sociale medier således ikke kun en privat sag. Det er et udviklingsvilkår som så meget andet i den enkelte elevs skole-, børne-/unge- og familieliv. Og netop udviklingsvilkårene er vi som dagbehandlingstilbud nødt til at involvere os i, når vi vil skabe udvikling for den enkelte elev.

  Så længe der ikke er grund til bekymring om grænseoverskridende adfærd på de sociale medier, tager skolens personale og ledelse ikke stilling til den enkelte elevs brug af de sociale medier, men arbejder med generelle pædagogiske indsatser omkring udviklingen af de ovenfor omtalte kompetencer til god brug af de sociale medier. Skolen søger viden om og inspiration til sådanne forløb på relevante platforme (Clio, EMU, undervisningsministeriet) og i relevante foreninger (Børns Vilkår, Red Barnet)

  Ved bekymrende adfærd/oplevelser med sociale medier

  Hvis der er tegn på grænseoverskridende adfærd på de sociale medier fra den enkelte elev, eller en elev udsættes for grænseoverskridende adfærd fra andre på de sociale medier, er skolens personale og ledelse forpligtede til at handle for at sikre den pågældende elevs bedste udviklingsbetingelser og forebygge et potentielt traumatisk forløb. Det er skolens personale i samarbejde med skolens ledelse og forældrene til den pågældende elev, der planlægger den indsats, der skønnes relevant for den pågældende elev i den pågældende situation. I tilfælde, hvor der forekommer grænseoverskridende adfærd/kommunikation mellem flere af skolens elever, anser vi på SvS det på samme måde som, når elever opfører sig grænseoverskridende i den ikke-digitale verden. Derfor kan det være relevant at iværksætte skolens antimobbepolitik og/eller skolens beredskabsplanen for psykisk vold, skolen har og anvender. Det er skolens personale i samarbejde med skolens ledelse, der vurderer, om det er relevant at iværksætte beredskabsplanen for psykisk vold og mobning.

  De situationer, der kalder på handling i forbindelse med elevers færden på og brug af de sociale medier, er følgende: 

  • At elever udsætter hinanden for grænseoverskridende kommunikation på de sociale medier
  • At vores elever udsættes for overgreb eller overgrebslignende oplevelser fra andre via de sociale medier
  • At elever sætter sig selv i fare eller risikofyldte situationer via de sociale medier

  Når skolens personale oplever dette, har vi grund og forpligtelse til at involvere os i at påvirke elevens situation gennem dels pædagogiske indsatser, og dels tæt dialog med og støtte til elevernes forældre, samt eventuelle påbud til involverede elever.

  Skolens personale kan i samarbejde med skolens ledelse overveje relevansen af at underrette de sociale myndigheder, hvis barnets udvikling skønnes truet med baggrund i ovenstående.

  Elever eller forældre, der oplever, at nogle af skolens elever bruger de sociale medier uhensigtsmæssigt (som beskrevet ovenfor), kan og bør henvende sig til skolens personale eller ledelse med deres viden. Dette gør det muligt for personalet at handle på denne viden, hvis det skønnes nødvendigt og hensigtsmæssigt.

  Personalets brug af sociale medier

  Det er ikke hensigtsmæssigt for skolens personale som privatpersoner at være forbundet med eleverne eller deres forældre på de sociale medier. Dette skyldes, at vi som skole ønsker at gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte elevers og forældres personfølsomme data, ligesom denne henstilling har sit ophav i, at det er nødvendigt at kunne drage omsorg for beskyttelse af privatlivets fred for den enkelte medarbejder. At professionelle medarbejdere og skolens elever eller disses forældre er forbundet med hinanden på sociale medier, besværliggør opfyldelsen af dette ønske.

  Til den digitale kommunikation, som er en naturlig og integreret del af alle menneskers liv i dag, kan vi som skole bruge Skoleintra og andre til formålet godkendte platforme, hvor der kan kommunikeres med sikkerhed for elevers og forældres personfølsomme data.

  Skolen ved Søens ledelse ved Anna-Sophie Trolle, januar 2019.

 • Politik vedr. vold og trusler om vold samt forekomsten af psykisk vold på Skolen ved Søen

  Indledning

  Denne politik har til hensigt at beskrive, hvordan Skolen ved Søen forholder sig til vold, udadreagerende adfærd, psykisk vold og trusler om vold.

  Den har til formål at beskrive den fælles forståelse for psykisk og fysisk vold samt trusler om vold, som Skolen ved Søen benytter.

  Og politikken ridser op, hvilke handlinger der er knyttet til forekomsten af vold og trusler om vold på Skolen ved Søen.

  Skolen ved Søen accepterer ikke vold.

  Definition på vold

  Vold defineres som handlinger, der skader andre personer. Handlingerne er rettet mod andre personer og har til hensigt at skade disse andre.

  Voldsom/udadreagerende adfærd defineres som handlinger, der skader eller truer andre personer eller ting/inventar uden i sig selv at have til hensigt at skade personer eller ting.

  Psykisk vold defineres som gentagen hetz eller chikane rettet mod en eller flere specifikke personer med henblik på at true eller nedgøre de pågældende personer. Psykisk vold er ofte verbal, men kan også bestå i ”ikke-handling” som f.eks. at ignorere eller negligere bestemte personers henvendelser, forespørgsler, osv.

  Trusler om vold behandles separat og defineres som verbale og fysiske udtryk for at have til hensigt at skade en anden person.

  Herefter omtales de 3 førstnævnte forekomster med samlebetegnelsen ”vold” uanset hvilken form for vold, der er tale om. Hvor det er vigtigt at skelne mellem de 3 definitioner, bruges betegnelserne som ovenfor defineret (”vold”/”udadreagerende adfærd”/”psykisk vold”). Trusler om vold behandles separat.

  Fælles for alle voldelige handlinger er, at de er udtryk for indre tilstande, som den handlende oplever. Vold er dermed at forstå som en måde for den handlende at forsøge at regulere en oplevet tilstand på og/eller som en kommunikation af disse indre tilstande til omverdenen. Det forekommer, at personer oplever volden som deres eneste mulighed for at fastholde eller genvinde kontrollen over deres egne handlemuligheder i visse situationer. Dette kan blive fastgroet, så volden bliver et handlemønster, hvor personen ikke oplever at have andre muligheder for handling eller ikke kan udtrykke sine indre tilstande og dermed blive forstået af andre omkring dem på andre måder.

  Vold udspringer således som oftest af situationer, hvor personen

  • ikke oplever at kunne gøre sig forståelig på andre måder overfor sin omverden
  • oplever at have mistet muligheden for selvkontrol eller måske aldrig har haft mulighed for at tillære denne
  • oplever at være i fare eller på anden måde udsat, hvis ikke han/hun beholder magten i situationen

  Politik vedrørende vold på Skolen ved Søen

  Skolen ved Søen accepterer ikke vold. Hverken mellem elever eller mellem elever og personale. Der er ingen vold på skolen, der skal tolereres, og derfor arbejder vi målrettet med eventuelt forekommende vold.

  Dette gør vi ved, at vi arbejder med det, der ligger bag udviklingen af vold i de specifikke situationer på skolen, hvor det opstår, såvel som med det, der ligger i den baggrund og de erfaringer, den enkelte elev kommer på skolen med, og som forårsager, at vold bliver en del af det adfærdsbillede, eleven udviser.

  Det kontinuerlige arbejde med at ændre elevers adfærdsmæssige udtryk væk fra ét, der indeholder vold, er skolens og personalets vigtigste og stærkeste holdepunkt i forhold til, at vold ikke må blive accepteret som en del af et arbejdsliv for personalet eller af et skoleliv for eleverne.

  Det er vigtigt for medarbejdernes arbejdsmiljø såvel som for elevernes lærings- og udviklingsmiljø, at vold og trusler om vold ikke er en accepteret del af kulturen og hverdagen på skolen. Vi stræber efter at skabe en kultur, hvor vold ikke accepteres, og hvor der sendes tydelige signaler til eleverne om, at vold og trusler om vold er uønsket adfærd. Vi arbejder målrettet for at lære eleverne, at de kan og bør udtrykke deres indre tilstande og behov for kontrol med andre midler end vold eller trusler om vold.

  Al forekomst af vold og trusler om vold tages alvorligt. Der er ingen forekomst af en sådan art, som er ligegyldig eller som kan negligeres. Der er forskel på, hvad der er passende indsatser i forhold til episoder med vold eller trusler om vold. Det er skolens ledelse i samarbejde med personalet, der afgør, hvad den pædagogiske indsats over for den pågældende elev skal være. Når en elev har udøvet vold på skolen, kontaktes elevens forældre altid med information om episoden og om, hvad personalet har gjort for at følge op på episoden med de involverede. Elevens forældre inviteres til en samtale om episoden sammen med eleven med skolens leder og evt. det involverede personale. Skolens ledelse kan afgøre, at den pågældende elev ikke må komme i skole dagen efter episoden, hvis det skønnes hensigtsmæssigt eller nødvendigt.

  Når en medarbejder har været involveret i en episode med vold eller trusler om vold, er det skolens politik, at denne episode registreres. Registreringen skal udarbejdes af medarbejderen selv på skolens dertil udarbejdede skema. Hvert ½ år (eller oftere ved behov) samles erfaringer fra statistiske opgørelser over episoder på skolen ved vold og trusler om vold. Dette arbejde står AMO for. Ud over den statistiske opgørelse er det skolens ledelses opgave at være opmærksom på den gentagne forekomst af episoder med vold og trusler om vold fra én bestemt elev, hvilket kræver en særlig pædagogisk indsats i forhold til denne elev med fokus på denne adfærd; og på den gentagne forekomst af episoder med vold og trusler om vold mod én bestemt medarbejder, hvilket kræver en analyse af og deraf følgende passende indsats i forhold til medarbejderens arbejdsvilkår eller -metoder.

  Det er også skolens politik, at medarbejderen efterbearbejder episoden, når han/hun har været involveret i en episoden med vold eller trusler om vold. Efterbearbejdningen skal forebygge, at medarbejderen udvikler overbelastningsreaktioner og skal sikre, at medarbejderen får bearbejdet egne reaktioner på episoden, således at konsekvenser af efterreaktioner kan undgås både i forhold til overbelastning (stress) og i forhold til det videre arbejde med børn og unge i socialt og følelsesmæssigt udsatte positioner. Det er altafgørende for medarbejderens evne til at kunne løse den givne opgave i det undervisnings- og behandlingsmæssige felt med udsatte børn og unge, at medarbejderen forbliver i stand til at fremstå og handle konfliktnedtrappende i samspillet med disse børn og unge i krise. Efterbearbejdningen spiller en rolle i at kunne vedblive at håndtere situationer med børn og unge i krise konfliktnedtrappende.

  Der henvises endvidere til skolens beredskabsplaner for yderligere informationer om, hvordan specifikke episoder med vold og trusler bør håndteres.

  Ved forekomsten af psykisk vold henvises til iværksættelse af skolens antimobbe-politik og beredskabsplanen knyttet hertil.

Kalender

24 Feb

Fastelavn

Fastelavn mandag den 24. februar.

Se begivenhed
29 Feb

Familiedag

Familiedag lørdag den 29. februar kl. 09:00-13:00

Se begivenhed