Visitation og procedure

Henvendelse

Hvis du som socialrådgiver eller PP-konsulent er sagsbehandler for et barn i sociale, følelsesmæssige og skolefaglige vanskeligheder, og ønsker at afklare, om Skolen ved Søen vil være den rigtige indsats for barnet, kan du kontakte skolens leder, autoriseret psykolog, Anna-Sophie Trolle på tlf. 6262 2080/ ast@ringekostskole.dk

Visitation

Ved første henvendelse bliver sagen drøftet og barnets behov for udviklingsstøtte vurderet.

Derefter skal sagen fremsendes: §50, handleplan, evt. tidligere skoleudtalelser, evt. sag fra PP og børnepsyk.
På baggrund af henvendelsen og barnets sag drøfter skolens ledelse og skolens psykologer, hvorvidt barnet er i målgruppen for Skolen ved Søens tilbud, og skolens ledelse vender tilbage med svar på, hvorvidt visitationen er relevant at gå videre med.
Hvis det skønnes nødvendigt, mødes skolens ledelse og evt. psykolog med den henvisende part (socialrådgiver og PP-konsulent) for en professionel drøftelse til nærmere afklaring og vurdering af barnets/familiens behov og de forskellige muligheder, skolen har for at kunne opnå målsætningen med indskrivningen på Skolen ved Søen.
Når socialrådgiver, PP-konsulent og skolens ledelse er enige om, at Skolen ved Søen er det rigtige tilbud for det pågældende barn, informeres forældrene, og de inviteres til besøg og visitationsmøde på skolen.
På visitationsmødet bliver de præsenteret for skolen og dens målsætning såvel som for den behandlingsindsats, de og barnet indskrives i ved indskrivning på Skolen ved Søen. Henvisende socialrådgiver og/eller PP-konsulent deltager ved disse møder. Forældrene finder efter besøget i dialog med socialrådgiver og/eller PP-konsulent frem til, hvorvidt Skolen ved Søen er et tilbud, de ønsker at takke ja til.

 

Indskrivning

Hvis alle parter derefter fortsat er enige om, at barnet skal være elev på Skolen ved Søen, indskrives barnet på skolen, og der aftales en konkret opstartsdato.
Der lægges herefter i samarbejde med forældrene og det pædagogiske personale en opstartsplan for eleven.
Som et led i barnets opstart på skolen, bliver barnet, forældre og socialrådgiver, (og evt. kontaktperson og andre vigtige personer hjemmefra) inviteret til et opstartsmøde på skolen. Opstartsmødet har til formål at gøre alle parter bekendt med den handleplan og målsætning med indsatsen, kommunen (socialrådgiver og/eller PP-konsulent) har beskrevet og sikre aftaler fremadrettet. Ud fra opstartsmødet bliver der udarbejdet en pædagogisk udviklingsplan for eleven og en behandlingsplan for familiebehandlingen. Udviklings- og behandlingsplanerne udspecificeres efter elevens opstartsperiode.

Kalender

10 Feb

Vinterferie

Vinterferie uge 7. (Mandag den 10. februar – fredag den 14. februar).

Se alle begivenheder
24 Feb

Fastelavn

Fastelavn mandag den 24. februar.

Se alle begivenheder