Ydelser
Skolen ved Søen er et komplekst skole- og dagbehandlingstilbud, som har en række forskellige ydelser indlejret.
 • Undervisning

  Det, vi mødes om hver dag på skolen, er naturligvis undervisningen. Den er individuelt tilrettelagt for den enkelte elev, og den tager udgangspunkt i netop det forløb, eleven er i. På Skolen ved Søen er undervisning og behandling vævet sammen og består af forløb, der er afhængige af hinanden. Undervisningen tager afsæt i, at alle børn har et ønske om at gå i skole som alle andre børn og få et godt skoleliv, hvor de lærer skolefagligt og udvikler kompetencer, de får brug for i deres videre skoleforløb.

 • Pædagogisk behandling

  Den pædagogiske behandling har til målsætning at skabe udviklingsbetingelser for den enkelte elev på skolen. Den tager udgangspunkt i de behov, der beskrives ved visitationen og gennem den sociale handleplan. Derudfra sættes mål og delmål for den pædagogiske behandling.
  Et vigtigt element i det pædagogiske behandlingsforløb er, at alle elever på Skolen ved Søen har en kontaktperson tilknyttet. Kontaktpersonen er en fra det pædagogiske personale i teamet omkring barnet, og det er denne lærer eller pædagog, der står for elevens udviklings-/ behandlingsplan såvel som for udarbejdelse og fremlæggelse af statusbeskrivelser. Kontaktpersonen har ansvar for at holde tæt kontakt med forældrene gennem elevens forløb på Skolen ved Søen og er, i det omfang det er nødvendigt og meningsfuldt, en del af det familiebehandlingsforløb, familien tilbydes.
  Kontaktpersonen afholder jævnligt elevsamtaler med barnet, og kontaktarbejdet indbefatter aktiviteter og samtaler, der sikrer, at der opbygges en tillidsfuld relation mellem kontaktpersonen og barnet. Kontaktpersonen tilbyder sig som bisidder til barnet ved f.eks. børnesamtaler med socialrådgiver.

 • Morgenpasning

  For forældre, som har brug for at kunne aflevere deres børn tidligere end skoledagens start kl. 8.15, tilbyder Skolen ved Søen morgenpasning. Morgenpasningen er fra kl. 7.30 og kræver tilmelding for den enkelte elev. De tilmeldte elever kan møde ind på aftalt tidspunkt i tidsrummet 7.30-8.15. Morgenpasningen forestås af det faste pædagogiske personale, så det er kendte ansigter og pædagogisk kompetente fagpersoner, der møder børnene også i denne del af tilbuddet.

 • Fritidsliv

  Elevens fritidsliv vil også blive et fokuspunkt i forløbet. På den måde kommer indsatsen hele vejen rundt om barnets udviklingsmuligheder. Identifikation af muligheder i fritidslivet for at indgå i aktiviteter og relationer med jævnaldrende, såvel som støtte til opstart og gennemførelse af disse, hører til blandt de ydelser, Skolen ved Søen har.

 • Familiebehandling

  Skolens helhedsorienterede tilbud indbefatter, at forældrene indgår i et tæt samarbejde med skolen om udvikling af de kontekster for læring og udvikling, barnet tilbydes i hverdagen på skolen såvel som i hjemmet og i barnets fritidsliv. Elevens familie er under forløbet på Skolen ved Søen indskrevet i et familiebehandlingsforløb på skolen. Elevens udviklingsplan kombineres derfor altid med en plan for familiebehandlingen, hvori mål og delmål samt metoder i familiens behandlingsforløb beskrives. Familiebehandlingen tager udgangspunkt dels i udviklingen og styrkelsen af forældrenes samspil med barnet, dels i vejledning omkring de rammer, forældrene tilbyder barnet i hverdagen. Herigennem skabes forudsigelighed, tryghed og udviklingsfremmende vilkår for barnet i hjemmet.

 • Familiedag

  Som en del af det tætte samarbejde, deltager forældrene to gange årligt i skolens familiedag, som er en skoledag for eleverne og deres forældre.

 • Forældregrupper

  Skolen tilbyder deltagelse i forældregrupper, hvor forældre til elever på skolen kan dele erfaringer og have støttede og guidede samtaler med hinanden om det at ville skabe udvikling for deres børn.

 • Psykologisk undersøgelse

  Skolens psykologkorps gennemfører psykologiske undersøgelser mhp. dybere forståelse for det enkelte barns pædagogiske og undervisningsmæssige behov. Psykologiske undersøgelser aftales altid med forældrene gennem det pædagogiske personale omkring det pågældende barn. Undersøgelsens resultater formidles af psykologen til forældrene og det pædagogiske personale, og resultaterne anvendes i det videre forløb på skolen og i familiebehandlingen. Ofte vil resultaterne af den psykologiske undersøgelse bidrage til, at pædagogiske og undervisningsmæssige metoder specificeres og tydeliggøres i det videre arbejde med det specifikke barn.

 • Udslusningsforløb

  Vi har på Skolen ved Søen den målsætning at sende elever videre fra vores skole- og dagbehandlingstilbud, når de og deres forældre er klar til det. Det vurderes løbende, hvornår eleven er klar til at komme videre til et andet skoletilbud – typisk vil dette være efter et 2-3 -årigt forløb på Skolen ved Søen.
  Socialrådgiver og PP-konsulent såvel som barnets forældre involveres i vurderingen af, om udslusningen er realistisk og gavnlig for eleven. Ingen elever udsluses fra Skolen ved Søen, før alle er enige om, at udslusningen er det bedste set i lyset i elevens udvikling.
  Når alle er enige om, at udslusning er formålstjenligt, udarbejdes en udslusningsplan for eleven i samarbejde med forældrene, eleven, lærere, pædagoger, PP-konsulent, socialrådgiver og andre personer med betydning for dette omkring eleven. Udslusningsplanen beskriver, hvad der konkret skal ske omkring eleven for, at han eller hun kan få en god overgang mellem Skolen ved Søen og den nye skole. Der vil ud fra vurdering af elevens og familiens behov være mulighed for, at eleven og familien på forskellige måder følges af Skolen ved Søen med fortsat pædagogisk og/eller familiebehandlingsmæssig indsats.
  Skolen ved Søen leverer udslusningsinformation til elevens nye skole og de modtagende lærere og pædagoger. Denne information består af grundige beskrivelser af, hvordan eleven har udviklet sig gennem forløbet på Skolen ved Søen, og hvilke behov eleven fortsat har i sit skoleliv. Informationerne vil blive overleveret ved møder og Skolen ved Søen vil sikre, at den modtagende skole har de indsigter, der skal til for at kunne tage imod eleven på den bedst mulige måde.

Kalender

10 Feb

Vinterferie

Vinterferie uge 7. (Mandag den 10. februar – fredag den 14. februar).

Se alle begivenheder
24 Feb

Fastelavn

Fastelavn mandag den 24. februar.

Se alle begivenheder