Uddannelsesparathed
Som skole skal vi vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra deres faglige, personlige og sociale forudsætninger. Alle 3 dele indgår i vurderingen.

Vurdering af de unges parathed er en proces, som starter i 8. klasse og hele vejen frem til og med 10.. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate unge støttes med målrettede indsatser i form af f.eks. individuel vejledning, ekstra brobygning, særlige praktikker mv.

Klasselederen og UU-vejlederen har løbende samtaler med hver enkelt elev.

Når skolen har indsamlet den unges standpunktskarakterer og lærernes vurdering af den unges personlige og sociale forudsætninger, er det UU-vejlederen, som foretager den samlede vurdering.
Ud over karaktererne, skal den unge også have de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. – 10. klasse.
Lærerne skal vurdere den unges personlige og sociale forudsætninger.

De personlige forudsætninger:

 • Selvstændig: Fx om den unge tager initiativ til at gøre ting, og om den unge kan spørge om hjælp, når der er brug for det.
 • Motiveret: Fx om den unge har lyst til at være aktiv i undervisningen og mod på at lære nye ting, i skolen eller uden for skolen.
 • Ansvarlig: Fx om den unge holder de aftaler, der bliver lavet med andre i skolen, om f.eks. lektier , og om den unge tager ansvar for sin del af arbejdet i en fælles opgave.
 • Mødestabil: Fx om den unge møder i skole hver dag og kommer til tiden.
 • Valgparat: Fx om den unge tænker over, hvad han / hun vil og kan efter 9. eller 10. klasse og arbejder med at træffe et valg.

De sociale forudsætninger:

 • Samarbejdsevne: Fx om den unge kan lave en opgave sammen med andre.
 • Respekt: Fx om den unge tager hensyn til andre, respekterer andres holdninger og forstår spillereglerne i skolen.
 • Tolerance: Fx om den unge kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra dig selv.

Du kan finde flere oplysninger op uddannelsesparathed her:

UU-vejledning:

Ringe Kost- og Realskole har et tæt samarbejde med UU-vejledningen i Faaborg-Midtfyn kommune.

Skolen har tilknyttet flere UU-vejledere, og vejlederne underviser dels klasserne samlet, ligesom de afholder individuelle samtaler med den enkelte ung.

Hvis den unge ønsker at flytte tilbage til egen kommune efter 9. eller 10. klasse og påbegynde en ungdomsuddannelse, vil vi invitere den lokale UU-vejleder fra hjemkommune med til statusmødet. Dette for at sikre den bedst mulige overgang fra grundskolen til den ønskede ungdomsuddannelse.

Det er særdeles vigtigt, at de centrale aktører omkring den unge, familie, værger, socialrådgiver m. fl., inddrages i god tid i beslutningerne omkring den unges fremtid. Derfor vil denne afklaring være centrale på de statusmøder der afholdes i 9. og 10. skoleår.

Du kan læse mere om UU-Faaborg-Midtfyn her: 

Du kan også kontakte den unges UU-vejleder direkte via dette link:

Brobygning:

Som elev på Ringe Kost- og Realskole kommer man i brobygning fra 8. klasse.
Vi har lavet aftaler med en række ungdomsuddannelser og aftalt særligt tilrettelagte forløb, så vores unge kommer ud og bliver præsenteret for en vifte af forskellige brobygningsaktiviteter.
Klasseleder og lærere tager afsted sammen med egen klasse i 8. og 9. klasse, så forløbet opleves trygt.
I 10. klasse har vi 2 spor; et E-spor som er målrettet besøg og undervisning på forskellige erhvervsskoler og et A-spor som er målrettet de gymnasiale uddannelser.

OSO:

Alle elever i 10. klasse skal lave OSO. Den skal tage afsæt i den unges uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse.

Uddannelsesplaner:

Ved afslutningen af 9. klasse skal den unge have en plan for sin videre uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.
Uddannelsesplanen indeholder den unges overvejelser, valg og mål for sin fremtid. Den skal bidrage til, at den unge sætter sig realistiske mål, og at der er sammenhæng og retning i elevens uddannelsesaktiviteter efter 9. klasse.

Den færdige plan indeholder:

 • Elevens mål for uddannelse og erhverv efter 9. klasse
 • Seneste standpunkts- og prøvekarakterer afgivet af skolen
 • Oplysninger om det antal år, som eleven har fulgt undervisning i tysk og fransk
 • Oplysninger om brobygning, hvis eleven har deltaget i dette
 • Vurdering af uddannelsesparathed og forældres tilkendegivelse af enighed/uenighed
 • Ønske om ungdomsuddannelse i prioriteret rækkefølge
  eller ønske om 10. klasse

Valg af ungdomsuddannelse:

Vi har erfaring med, at mange unge har svært ved at finde ud af, hvilken ungdomsuddannelse vil være den rigtige for dem.
Mulighederne er mange og kan derfor også virke uoverskuelige.

Linket her viser en oversigt over de mest almindelige ungdomsuddannelser:

Hvad siger eleverne

Efterværn:

I forbindelse med valg af en ungdomsuddannelse er det vigtigt at indtænke den unges bosituation samtidig.
Enkelte unge ønsker at flytte hjem, men langt de fleste unge har behov for et tilbud om efterværn.
Hvis den unge ønsker at tage ungdomsuddannelse på Fyn er der mulighed for at søge optagelse på Kollegie Søtofte.

Statistik

93,27% får en fuld FP9 på Ringe Kost- og Realskole. På landsplan gennemfører 66% af tidligere anbragte unge FP9.

 

Nyheder

26 Sep

Stalden september 2020

Vi har samlet en masse billeder fra Stalden september 2020.

Læs mere
23 Sep

Droneflyvning over skolen

Droneflyvning over skolen er dejlig efterårsdag i 2020.

Læs mere