Socialfaglige indsatser
 • Psykologer

  “At tale om, hvordan eleverne er, er at tale om, hvordan vi forventer, at eleverne vil handle”

  Hovedopgaver:

  • mulighed for understøttende samtaleforløb med de unge
  • mulighed for psykologisk undersøgelse
  • målgruppevurdering og visitation
  • sikrer løbende det psykologisk pædagogiske grundlag og udmøntningen heraf i det daglige socialpædagogiske arbejde og i den løbende evaluering heraf
  • er, i samarbejde med det pædagogiske personale, med til at planlægge og evaluere de individuelle og specifikke indsatser, der kan være omkring enkeltelever/ grupper af elever
  • supervision af personalet
  • daglig sparring med personalet

   

  Jens P. Sigaard, cand. pæd, psyk, autoriseret

  • Tidligere leder i PPR i Odense, Ringe og Nyborg
  • Jens har løbende været initiativtager til, og medvirkende i, udviklingsarbejder vedrørende forståelsesbaggrunden for, og udmøntningen af, undervisningen indenfor såvel det almene- som det specialpædagogiske felt.
  • Er uddannet kognitiv terapeut

   

  Tove Langager Jespersen, Psykolog

  Tove er uddannet psykolog og autoriseret af Dansk Psykolognævn. Og så er Tove efteruddannet i Kognitiv Adfærds Terapi og er certificeret stresscoach ved Matzau Erhvervspsykologer.

 • Børnekonsulent

  Hovedopgaver

  Børnekonsulenten laver udviklings- og relationsstøttende samtaler med børn, der på forskellig vis har haft voksne tæt på sig, der er eller har været i misbrug. Det kan både dreje sig om alkoholmisbrug, hashmisbrug og andet misbrug af rusmidler.
  Der kan i mange tilfælde være overlap til barnet/den unges egen misbrugsadfærd, hvilket også er emnet for samtalerne.
  I nogle tilfælde har Børnekonsulenten samtaler med hele familien, primært med fokus på, hvordan rusmiddelmisbruget påvirker hele familien som system, og barnet/den unge i særdeleshed.
  Overordnet set er målet at hjælpe barnet/den unge til at turde opdage, at dets frustrationsadfærd oftest er et udtryk for en følelse af ensomhed, hjælpeløshed og af at være forvirret, som følger med det at have forældre, der har rusmiddelmisbrug.
  Børnekonsulenten er endvidere sparringspartner for det pædagogiske personale, der arbejder med de elever, han har i forløb.

   

  Jacob Cilius Vinsten Christiansen:

  Lektor ved University College Lillebælt- socialrådgiveruddannelsen, underviser primært indenfor børne-unge området.

  • Tidligere ansat under Sundhedsstyrelsen og Alkoholbehandlingen i Odense, i projekt “Børn i Familier med Alkoholproblemer”
  • Underviser under Socialstyrelsen i Børnekatalogkurset: “Børnesamtalen for myndighedssocialrådgivere”.
  • Diplomuddannelse i familieterapi, studerer master i familieterapi ved Diakonhjemmes højskole i Oslo.
 • Sygeplejerske

  Hovedopgaver

  • Sygemor
  • Medicindosering
  • Tilsyn og vurdering af syge elever
  • Sårbehandling
  • Sparring med kontaktpersoner om syge elever
  • Kontakt til praktiserende læger
  • Samarbejde med sundhedsplejerske ved skoletjek af eleverne
  • Snak med elever om pubertet og prævention.
  • Fortrolige samtaler og omsorg
  • Bestilling af akutte lægetider
  • Vurdering af skader
  • Sparring med ledelse i.f.t. Patientsikkerhedsstyrelsens tilsyn m.m.

   

  Anne Irgens-Møller

  • Uddannet sygeplejerske
  • Erfaring fra lægepraksis
  • Arbejder nu også som hjemmesygeplejerske i Faaborg-Midtfyn kommune
  • Ansat som ”sygemor” på Ringe Kost- og Realskole siden 2008
  • Diverse efteruddannelser og kurser
 • Misbrugsrådgiver

  Hovedopgaver

  • at understøtte de unges ønske og beslutning om et stoffrit liv – og hjælpe dem til at fastholde denne beslutning
  • spotte unge, der har et eksperimenterende forbrug af euforiserende stoffer, udrede den unge og opstarte forløb med fokus på at undgå, at det bliver stofferne, der styrer ens liv
  • individuelle samtaler, gruppeforløb, urinprøbekontrol og NADA-behandling
  • tæt kontakt mellem den unges kontaktperson og afdelingsleder

  En central del af den ugentlige behandling er tilbagefaldsforebyggende rådgivning, urinprøvekontrol og akupunktur. den unge fastholdes så længe, der er behov for det og så længe, den unge selv er motiveret.

  Succeskriteriet for den enkelte ung er at kunne mestre eget liv uden rusmidler!

  Misbrugsrådgiveren han henvise til eksterne forløb hos misbrugscentre, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt.

  Det er vigtigt at understrege, at Ringe Kost- og Realskole ikke optager eller kan lave tilbud for unge i misbrug.¨

  Mette M. Christensen

  • Uddannet pædagog og misbrugsbehandler.
  • har tidligere arbejdet 4 år på Kolding Misbrugscenter med udredning, tilbagefaldsforebyggende
   behandling, problemløsende gruppeterapi, medicinsk udlevering, motivationsarbejde og akupunktur (NADA)
  • efteruddannelse i CENAPS modellen, coaching, NADA akupunktør og introåret som psykoterapeut

Nyheder

14 Aug

Faglige test af elever

Alle elever bliver dansk og matematik faglig testet.

Læs mere
11 Aug

Valg af valgfag 2020

Elever er idag blevet præsenteret for de valgfag skolen tilbyder det kommende semester.

Læs mere